پنجمين كنگره بزرگداشت شهيد رجايي


محمد علي رجايي در سال 1312 در قزوين متولد شد و در روز 8 شهريور ماه13۶۰ اولين رئيس جمهور ايران اسلامي بود كه به شهادت رسيد.
پنجمين كنگره بزرگداشت اين شهيد عزيز در قزوين برگزار شد.
سيد بهزاد نبوي ، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در افتتاحيه ي اين كنگره به دوران 3 سال و 3 ماهه ي زنداني اش با رجايي اشاره و نكات خوبي را از او مطرح كرد، او گفت :
-رجايي يك مسلمان واقعي بود و هيچوقت تظاهر به اسلام نداشت
-رجايي به عهد و پيمان پايبند بود و هميشه خود را مقلد امام مي دانست و به آن عمل مي كرد.
-رجايي قاطعيت داشت و آنرا عنصري مهم در مديريت مي دانست.
-رجايي استقامت و پايداري داشت و تحت شديدترين شكنجه هاي رژيم مقاومت مي كرد
-رجايي ساده زيست بود ، آن هم به معني واقعي اش و امروز هم جا دارد سياست مداران، ازعملكرد سياسي رجايي الگوبگيرند و همينطور ادعا نكنند!
مرتضي حاجي ، وزير آموزش و پرورش هم گفت :
ما با ميراث شهيد رجايي چه كرده ايم و ما داريم با شهيد رجايي هاي امروز كشورمان چه مي كنيم و چگونه مي خواهيم ، عزت و سربلندي و توسعه ي همه جانبه و پايداري را درعرصه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي و فرهنگي ، در داخل و خارج بدست آوريم؟
پنجمين كنگره بزرگداشت شهيد رجايي طي 2 روز در قزوين برگزارشدكه جمعي از نمايندگان و مقامات بلند پايه پيرامون شخصيت ، تفكر ، اعتقادات و سيره رجايي سخن گفتند.

/ 0 نظر / 3 بازدید