وما ،درد علی را احساس نميکنيم !

در برابر نگاه روباهان، در برابر نگاه گرگها....
و دربرابر نگاه جانوران ،شير نمی نالد،
سکوت و وقار و عظمت خويش را بر شکنجه آميزترين دردها حفظ ميکند
اما، تنها....در شبهاست که شير می گريد!
نيمه شب بطرف نخلستان ميرود، آنجا هيچکس نيست.
و اين مرد تنها....
اين شير در شب ميگريد و تنهايی......
دردی که چنان روح بزرگی را بناله آورده است، تنهايی است
که ما آنرا نميشناسيم.
بايد اين درد را بشناسيم....نه آن درد را......
که علی درد شمشير را احساس نمی کند،
و.....ما.......
درد علی را احساس نميکنيم
معلم شهيد:دکترعلی شريعتی

/ 0 نظر / 2 بازدید