روز جهاني آزادي مطبوعات!

سوم ماه مه، روز جهاني آزادي مطبوعات گرامی باد و اين هم بخشي از پيام دكتركوفي عنان ،دبيركل سازمان ملل متحد : "بي ترديد, اطلاعات منبع قدرت است. آنانكه به رسانه‌ هاي آزاد و مستقل دسترسي دارند، از انتخابهاي بيشتر ي برخوردار بوده و در عين حال ازاطلاعات مورد نياز براي بهره‌برداري بهتر از آنان نيز برخوردار هستند. روز جهاني آزادي مطبوعات يادآور نقش مهم روزنامه‌نگاران در عصر اطلاعات به ويژه در زمينه‌ حمايت از حقوق بشر و ارتقاي توسعه است >>>>>>

سايت نمايشگاه بين المللی کتاب قبل از رفتن به نمايشگاه بين المللی کتاب يه سری به اينجا بزنيد.

گل آقايی! رفت

درگذشت كيومرث صابري فومني مدير مسئول مجله گل آقا را به جامعه مطبوعاتي كشورمان، همكاران ايشان در موسسه گل آقا و همه دوستدارانش تسليت گفته و آمرزش الهي را براي اين روزنامه نگار و طنز پرداز فقيد مسئلت داريم. و اين هم روايت  سيد ابراهيم نبوی از گل آقا .

زبان تخصصي ارتباطات
 دات -اين واژه ها عمدتا با در ارتباط با مسئوليت هاي حرفه اي روزنامه نگاري هستند كه آنها را از پورتال يونسكو گرفته ام:


A :Analyse, Argue, Attribute sources
B : Broadcast
C : Check, Comment, Communicate
D : Dare, Debate, Democracy, Demonstrate, Develop, Differ, Dig up, Discern, Disclose, Discover, Discuss, Disseminate, Distinguish Fact from Fiction or Opinion, Diversity, Doubt
E : Editorial, Emphasize, Ethics, Evaluate, Explain, Expose, Express
F : Fair, Find, Freedom, Free Flow, Free Will
G : Legal Garanties
H : Hear, How
I : Impart, Incorruptible, Independance, Inform, Interest, Interview, Investigate
J : Justice, Journalism
K : Know, Knowledge
L : Learn, Listen, Look
M : Make public
N : News
O : Objectivity, Openness, Opinion
P : Participate, Pluralism, Popularize, Print, Professionalism, Protect One's Sources, Prudence, Plubish
Q : Query, Question, Quote
R : Read, Reflect, Reply, Report, Respect, Reveal, Right to Freedom of Opinion, Expression and Information, Right to Freedom of association, Right to Know
S : Say, See, Seek, Share, Show, Speak Out, State of Law
T : Tolerance, Train, Transparency, Truth
U :Unbiaised
V : View
W : Watch, What, When, Where, Who, Witness, Whithold Information
/ 0 نظر / 11 بازدید