اينو خيلی ها ميگن!

غروب جمعه ها ،دقايق غريبيست، اينو خيلی ها ميگن.
البته شايد هم به اين دليله که خيلی ها ميگن و اين گفتنی ها يک نوع تلقين ميشه.
شماچی فکر ميکنيد؟
شما هم غروب جمعه ها را اينگونه ميبينيد؟
به نظر شما ،چه ميشه کرد که چنين حسی به آدم دست نده ؟
جمعه ها ،فرصت های قشنگيه و نبايد به اين راحتی ها از دست بره

/ 0 نظر / 3 بازدید