متن کامل آيين نامه اجرايی قانون مطبوعات

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/6 / 1381 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (47 ) اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379 ، آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن را به شرح زير تصويب نمود :
متن کامل ا ين آيين نامه توسط فار تقديم مي شود به همه روزنامه نگاران و علاقمندان.

فصل اول - تعريف و مشخصات مطبوعات :ماده 1- مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم مي توانند با يكي از فواصل زماني زيرمنتشر شوند:
روزي يكبار ( روزنامه )- هفته اي يكبار ( هفته نامه ) - دو هفته يكبار - ماهي يكبار
( ماهنامه )- دوماه يكبار - سه ماه يكبار ( فصلنامه ) - شش ماه يكبار - سالي يكبار (سالنامه ).
تبصره 1- نشريه الكترونيكي ، نشريه اي است كه در محيط ديجيتال با همان صورت ، شرايط و ظواهر يك نشريه چاپي و طي فرآيند فعاليت مرسوم روزنامه نگاري و تحريريه اي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف معيني دريك يا چند زمينه سياسي ، اقتصادي و فرهنگي توليد و منتشر مي شود .
تبصره 2- نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.
ماده 2- در نامگذاري نشريه بايد از كلماتي استفاده شود كه با نشريات موجود ويا با نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد. همچنين نام نشريه نبايد از كلمات نامانوس باشد ويا ايجاد شبهه وابستگي به سازمان هاي دولتي بنمايد . درصورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود .
ماده 3- انتخاب روش هايي غير از موارد ذكر شده در ماده (1) قانون مطبوعات بايد متناسب با رسالت مطبوعات باشد .
ماده 4- انتشار فوق العاده - ويژه نامه و ديگر ضمايم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعايت ساير ضوابط قانون مطبوعات مجاز مي باشد .
تبصره 1- چاپ هرگونه آگهي نامه به شكل نشريه توسط كانون هاي تبليغاتي ممنوع است .
تبصره 2- چاپ و انتشار ويژه نامه هاي محلي توسط روزنامه ها ي سراسري در صورتي مجاز است كه حجم آگهي هاي آن از سي درصد (30% ) صفحات ويژه نامه بيشتر نباشد .
ماده 5- ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب مطبوعات داراي پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعايت ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشريه بلامانع
مي باشد .
ماده6- تكثير مطبوعات موجود به همان زبان و شكلي كه چاپ شده ، از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتياز ممنوع مي باشد .
ماده 7- مطالب نشريه بايد مطابق و متناسب با روش هاي مندرج در پروانه انتشار باشد ونشريه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روش هاي مذكور كه برخط مشي كلي نشريه تاثير بگذارد ، نمي باشد .
ماده 8- روزنامه ها و هفته نامه هاي محلي موظفند ضمن رعايت ماده (2) قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستي ، مطالبي پيرامون مسايل اجتماعي و فرهنگي محل انتشار نشريه جهت بالابردن سطح آگاهي هاي مردم درج نمايند .
ماده 9- نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه هاي منحرف و مخالف اسلام ( داخلي و خارجي ) به منظور تحقيق ، نقد ورد مطالب در صورتي كه تبليغ محسوب نشود ، بلامانع است .
تبصره 1- درج شايعات به نحوي كه اصل مطلب كذب باشد و به قصد تشويش اذهان عمومي صورت گرفته باشد ممنوع است .
تبصره 2- نقدهاي علمي از شمول بند (12) الحافي ماده (6) قانون مطبوعات مستثنا است .
ماده 10- تغيير نام ، روش و ترتيب انتشار نشريه بدون اطلاع و تصويب هيئت نظارت بر مطبوعات ممنوع مي باشد . تغيير در ساير موارد با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است .
تبصره - هيئت نظارت برمطبوعات حداكثر ظرف سه ماه به تقاضاي تغيير وضعيت رسيدگي و اعلام نظر مي كند در صورت انقضاي مهلت مقرر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است درخواست هاي مزبور را بررسي و مراتب تأييد يا رد تقاضا را به نشريه اعلام نمايد . تبديل ترتيب انتشار روزنامه از مفاد اين تبصره مستثنا است .
ماده 11- نشريه اجاره اي به نشريه اي اطلاق مي شود كه صاحب امتياز ومدير مسئول آن به موجب اجاره نامه اي اختيارات قانوني خود را در قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسه اي واگذار مي نمايد .

فصل دوم - شرايط صدور پروانه و مجوز انتشار نشريه:

ماده۱۲-متقاضيان پروانه انتشار نشريه مي بايست تقاضا نامه خود را به همراه نمونه تكميل شده پرسشنامه اي كه حاوي مشخصات فردي ، سوابق اجتماعي - سياسي - فرهنگي و شغلي و تعهدات قانوني باشد ، به انضمام مدارك به شرح زير در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستان ها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل نمايند .
1- چهار قطعه عكس 4×6
2-دوبرگ فتوكپي شناسنامه از تمام صفحات
3- يك برگ گواهي عدم سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد .
4- يك برگ فتوكپي اخرين مدرك تحصيلي كه به تاييد مراكز ذي صلاح رسيده باشد .
تبصره - تشخيص صلاحيت متقاضيان برعهده هيئت نظارت بر مطبوعات است .
ماده 13- چنان چه متقاضي پروانه انتشار نشريه شخص حقوقي باشد ، تقاضاي صدور پروانه همراه با معرفي فرد واجد شرايط به عنوان مدير مسئول بايد از سوي بالاترين مقام مسئول باشد . درصورت موافقت ، پروانه انتشار به نام مركز درخواست كننده صادر خواهد شد .
ماده 14- احزاب ، سازمان ها و جمعيت هاي سياسي و اقليت هاي ديني ايراني در صورتي مي توانند تقاضاي صدور پروانه انتشار نشريه نمايند كه اجازه فعاليت قانوني را دارا باشند .
تبصره - منظور از گروه هاي غيرقانوني ، گروه هايي هستند كه از طريق وزارت كشور رسماً غير قانوني اعلام شده باشند .
ماده 15- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمان هاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر در چهارچوب مقررات مربوط به خارجيان مقيم ايران با استعلام از مراكز ذي ربط و اخذ مدارك لازم و نيز موافقت وزارت امور خارجه بررسي لازم را به عمل آورده و پس از موافقت راساً اقدام مي نمايد .
ماده 16- انتشار نشريه داخلي يك سازمان ، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منوط به كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با رعايت ضوابط به شرح زير مي باشد :
1- درخواست انتشار نشريه و معرفي مدير مسئول پيشنهادي از سوي بالاترين مقام مسئول آن مركز باشد .
مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظايف مركز درخواست كننده و فقظ براي استفاده كاركنان باشد .
3- از درج هرگونه آگهي بازرگاني پرهيز نمايند .
4- تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننمايد .
5- رايگان باشد .
تبصره 1- به يك مركز وواحدهاي تابعه آن فقط اجازه انتشار يك نشريه داخلي داده مي شود.
تبصره 2- صدور مجوز انتشار نشريات داخلي سازمان هاي دولتي با رعايت ساير قوانين مربوطه خواهد بود .
ماده 17- عدم رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) قانون مطبوعات و اين آيين نامه از سوي نشريات داخلي يك سازمان ، موسسه و شركت دولتي يا خصوصي منجر به صدور تذكر كتبي و در صورت تكرار تخلف موجب ابطال مجوز خواهد شد .
ماده 18- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صاحب امتياز ، پروانه انتشار و براي مدير مسئول ، كارت مدير مسئولي صادر مي نمايد .
ماده 19- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي تواند جهت اجراي ماده (11) قانون مطبوعات ، تحقيقات لازم رابه عمل آورده و در اختيار هيئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد . وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط موظفند همكاري هاي لازم را به عمل آورند .
ماده 20- متقاضياني كه صلاحيت انتشار نشريه توسط آنان براساس بند (4) و يا تبصره (5)
ماده (9) قانون مطبوعات مورد تأييد هيئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است ، نمي توانند مجدداً تقاضاي انتشار نشريه نمايند.
ماده 21 - تاريخ رسمي ثبت تقاضاي پروانه انتشار نشريه زماني است كه كليه مدارك مورد نياز ، از سوي متقاضي ارائه شده باشد .
ماده 22- در صورت فوت صاحب امتياز ورثه قانوني واجد شرايط وي در تقاضاي صدور امتياز نشريه مورث خود حق تقدم دارند ، مگر اين كه فاقد شرايط لازم باشند . چنان چه ورثه در مهلت قانوني مذكور در ماده (16) قانون مطبوعات از تقاضاي انتقال امتياز خودداري كنند و يا پس از صدور امتياز اقدام به انتشار، نشريه ننمايند پروانه انتشار لغو مي گردد.

فصل سوم - تكاليف صاحبان پروانه و مديران مسئول مطبوعات:

ماده 23- مطبوعاتي كه به شكل روزنامه منتشر مي شوند مكلف به درج نام به طور كامل، ترتيب و تاريخ انتشار، شماره رديف مسلسل و شماره صفحه در بالاي تمام صفحات و نيز قيمت در صفحه اول مي باشند . همچنين مطبوعاتي كه به شكل مجله منتشر مي شوند موظف به درج نام به طور كامل ، ترتيب و تاريخ انتشار ، شماره رديف مسلسل ، تعداد صفحات و قيمت بر روي جلد و نيز قيد شماره هر صفحه در تمام صفحات مي باشند .
تبصره - اضافه كردن هرگونه كلمه و يا عبارت به نام و يا آرم نشريه به جز آن چه كه در پروانه انتشار و يا مجوز چاپ نشريه ذكر شده است ممنوع مي باشد .
ماده 24- هريك از مطبوعات موظف به داشتن محلي به عنوان دفتر نشريه مي باشند . صاحب پروانه نشريه موظف است نشاني محل دفتر نشريه را پس از اخذ پروانه انتشار كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد .
تبصره 1- صاحب امتياز نشريه موظف است در صورت تغيير نشاني محل دفتر نشريه ، مراتب را كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ودر شهرستان ها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط اطلاع دهد .
تبصره 2- توزيع نشريه خارج از محدوده جغرافيايي شخص حقوقي ( صاحب امتياز ) بلامانع است .
ماده 25- كليه مكاتبات مطبوعات با امضاي صاحب پروانه يا مدير مسئول نشريه و شخص ديگري كه قبلا از طرف مدير مسئول كتباً معرفي شده باشد معتبر مي باشد . مكاتبات شخص معرفي شده در مواردي كه قانون مطبوعات و آيين نامه اجرايي ، آن را از وظايف صاحب پروانه و يا مدير مسئول شناخته است ، اعتبارندارد .
ماده 26- كيله مطبوعات موظفند تيراژ خود را طبق نمونه اي كه حاوي تعداد نسخ چاپ شده و تعداد نسخ برگشتي است ، به تفكيك محل توزيع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايند .
ماده 27- مدير مسئول نشريه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشريه را كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد .
ماده 28- مديران چاپخانه ها مي بايست همزمان با خروج هرشماره نشريه از چاپخانه دو نسخه در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستان ها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل و برگ اعلام وصول دريافت دارند .
تبصره - ناشران نشريات داخلي سازمان ها و موسسات نيز بايد دو نسخه از نشريه خود را به محض انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل دهند و برگه اعلام وصول دريافت دارند .
تبصره - ناشران نشريات داخلي سازمان ها و موسسات نيز بايد دو نسخه از نشريه خود را به محض انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل دهند و برگه اعلام وصول دريافت دارند .
ماده 29- در صورت لغو پروانه انتشار نشريه با اعلام كتبي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، صاحب پروانه موظف است مدارك دريافتي از قبيل پروانه انتشار، كارت مدير مسئولي و كارت هاي خبرنگاري را ظرف مدت مدت ده روز مسترد نمايد . با سوء استفاده كنندگان از اين مدارك برابر قانون رفتار خواهد شد .

فصل چهارم - ساير مقررات :

ماده 30- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بررسي و ارزيابي نشريات( تخصصي ) از همكاري مراكز ذي صلاح استفاده مي نمايد .
ماده 31- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سه ماه قبل از اتمام دوره هيئت نظارت بر مطبوعات ، ضمن درج آگهي در نشريات كثيرالانتشار ، دعوت نامه اي به منظور اعلام نامزدي به مديران مسئول مطبوعات ارسال نموده و پس از تاييد ازصلاحيت نامزدها توسط هيئت موضوع تبصره (4) الحاقي ماده (10) قانون مطبوعات مصوب 1365 ، مجدداً ازكليه مديران مسئول جهت برگزاري انتخابات دعوت مي نمايد . جلسه با حضور اكثريت مطلق مديران مسئول رسميت مي يابد و اخذ راي با ورقه و به صورت مخفي خواهد بود و نماينده انتخابي مي بايست اكثريت مطلق آراي حاضران را بدست آورد .
تبصره 1- چنان چه در مرحله اول اكثريت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشكيل و با رأي اكثريت حاضران نسبت به انتخاب نماينده مديران مسؤل اقدام مي شود.
تبصره 2- هر مدير مسئول حتي اگر مدير مسئولي چند نشريه را برعهده داشته باشد داراي يك رأي خواهد بود .
تبصره 3- آن گروه از مديران مسئولي كه يك سال قبل از برگزاري انتخابات حداقل يك شماره از نشريه خود را منتشر كرده باشند و يا پروانه انتشار نشريه شان به دليل حكم قطعي دادگاه و يا ماده 16 قانون مطبوعات توسط هيات نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد ، مي توانند در انتخابات شركت كنند.
ماده 32- چنان چه هريك از اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا ساير مراجع رسمي ، در مورد موضوع تبصره (8) الحاقي ماده (9) قانون مطبوعات - مصوب 1379- ادعايي داشته باشند ، مدارك و مستندات خود را به اطلاع هيئت نظارت بر مطبوعات
مي رسانند هيئت ياد شده درصورت احراز تخلف، در مورد رفع آن به مدير مسئول نشريه اخطار
مي دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع جهت رسيدگي به محاكم دادگستري ارجاع مي شود.
تبصره - متخلف درصورت محكوميت تاپايان مدت محكوميت از فعاليت مطبوعاتي محروم خواهد بود .
ماده 33- فعاليت مطبوعاتي مندرج در تبصره (8) الحاقي ماده (9) قانون مطبوعات - مصوب 1379 - شامل فعاليت هاي تحريري خواهد بود كه جنبه استمرار داشته و در مقابل آن حق الزحمه ثابت دريافت شود .
ماده 34- دركليه مواردي كه هيئت نظارت برمطبوعات ، اختيار توقيف موقت يالغو پروانه نشريات را دارد ،بايد قبل از هرگونه اتخاذ تصميم موارد تخلف را كتباً به مدير مسوول نشريه يا قيد حداقل يك هفت مهلت پاسخگويي ابلاغ نمايد .
ماده 35- جلسات شور و اتخاذ تصميم هيئت منصفه ، بون حضور رئيس دادگاه برگزار خواهد شد .
تبصره - درصورتي كه بنا به تصميم اكثريت اعضاي هيئت منصفه حضور رييس دادگاه براي رسيدگي برخي از موارد ضروري باشد رييس دادگاه صرفاً براي همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد .
ماده 36- اين آيين نامه جايگزين آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه 1364 ، موضوع تصويب نامه شماره 111648/ ت 49 مورخ 5/2 / 1366 و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي گردد.

/ 0 نظر / 3 بازدید