ديوار صوتی دل ما را شکسته اند!

گنبد نشين قلب توام از قديم ها
کی ميرسی بداد ياکريم ها
ديوار صوتی دل ما را شکسته اند
بايد شکسته تر نشود اين حريم ها
آخر نبوده ای که ببينی چه ميکنند
با بادبادک دل تنگم نسيم ها
نذر نگاه پر تپش و دلنواز تو
اشک امامزاده نشين يتيم ها

..........

...قسمتی از سروده زيبای رزيتا نعمتی

/ 0 نظر / 7 بازدید