برگزاری گردهمايي علمي و تخصصي انجمن روابط عمومي ايران

نهمين گردهمايي علمي و تخصصي انجمن روابط عمومي ايران در سال جاري  روز چهارشنبه 1/11/82 ساعت  16 درخيابان وليعصر، بالاتر ازمسجد بلال نرسيده به چهار راه پارك وي، مجتمع فرهنگي شقايق برگزار میگردد.     در اين گردهمايي پس از سخنراني آقاي دكتر سلطاني فر، گزارش هيات مديره، گزارش امور مالي و گزارش بازرس ارائه گرديده و اعضاي هيات مديره و بازرس براي دوره پنجم انتخاب خواهند شد. 

/ 0 نظر / 7 بازدید