روزنامه نگاري و اهميت داشتن آرشيو شخصي

داشتن آرشيو شخصي براي روزنامه نگاران، امري انكار ناپذير است ، به طوري كه اغلب روزنامه نگاران بر جسته، بر تهيه آن تاكيد داشته اند.
تجربه ي “قاسم افشار” يكي از روزنامه نگاران كشورمان را در اين خصوص بخوانيم :
“در مورد حوزه كار خودم كه حوزه سياسي است،آرشيوي خصوصي تهيه كرده ام كه به تناسب موضوعات مختلف و كشورهاي مختلف، مطالبي را گردآوري مي كنم و در مواقع لزوم، پوشه هاي مربوط را برداشته و راجع به موضوع خاص مورد مصاحبه ، مطالعه ي قبلي مي كنم تا بتوانم از آن اطلاعات در ضمن صحبتها و سؤالات استفاده كنم.
اين كار 2 حسن دارد :
1- كساني كه مصاحبه را مي بينند يا مي خوانند ، مجري را شخص با اطلاع مي يابند.
2- مصاحبه شونده نيز خود را در مقابل خبرنگاري با اطلاع مي بيند و اين باعث مي شود با دقت بيشتر به پرسشها پاسخ دهد.”

/ 0 نظر / 3 بازدید