از وب لاگ بنويسيد !

با توجه به اهميت و نقش وب لاگ نويسي در جهت انتقال آراء و نظرات افراد به يكديگر ، تصميم دارم گزارشي در اين خصوص تهيه کنم، پس شما هم به عنوان يك وب لاگ نويس فعال به 3 پرسش زير توجه كرده، پاسخهاي مربوط را به آدرس اينجانب ارسال فرماييد.
در ضمن اگر امكان دارد نام و شغلتان را هم بنويسيد. ظمنامتن گزارش آماده شده براي شما ارسال خواهد شد.
1-اهيمت وب لاگ نويسي را در چه مي بينيد ؟
2-آينده وب لاگ نويسي را چگون ترسيم مي كنيد؟
3-ويژگي هاي يك وب لاگ نويس خوب چيست؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
آقا مسعود

نه فقط هر آنچه زيباست، خوب است؛ که هر آنچه خوب است، زيباست