راهکارهای نخ نما شده معاون مطبوعاتی

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از انتصابش، اولين حرکت بزرگ! خود را انجام داد.
محمد صحفی،در جريان بازديد از نخستين نمايشگاه مطبوعاتی استان قم گفته است: برای توسعه هر چه بیشتر مطبوعات دینی و حوزوی تلاش می کنیم و در اولین گام ،خرید بخشی از شمارگان این نشریه ها در دستور کار معاونت مطبوعاتی قرار گرفته است و در صورت تامین اعتبار تعداد ۵۰۰ تا یکهزار نسخه از شماره نشریه های مذکور ،مستقیما توسط وزارت ارشاد خریداری می شود .
البته ایشان ،این را نیز گفته است که :در خواست مجوز نشریه های دینی خارج از نوبت بررسی می شود .
از مدیری که در راس مطبوعات کشور قرار گرفته است انتظار بیشتری میرود، انتظار ارایه راهکارهایی که مطبوعات ما را به سمت وسوی کیفی وحرفه ای شدن برده تا جایگاه حقیقی خود را پیدا کنند.
یک نشریه ی موفق بیش از هر چیز بایستی توانایی جذب مخاطب را داشته باشد ویا به عبارتی مخاطب داشته باشد تا شمارگان داشته باشد.
جناب معاون! خرید ۵۰۰ یا یکهزار نسخه نشریه و یا بررسی خارج از نوبت درخواست مجوز نشریات دینی دردی را از دین دوا نمی کند که هیچ، بلکه موجبات بد بینی جامعه را نیز فراهم می سازد .
تو را به خدا بگذارید همین اندک دینمان با اقدامات فلسفی و عمیق شما بر باد نرود، امروز مردم به سراغ نشریاتی میروند که آنها را شناخته و باور داشته باشند وبه نوعی آنان را ارضاع کند. پس تلاش شما وهمکارانتان بایستی در جهت پر بار شدن مطبوعات بویژه نشریات دینی وحوزوی باشد،نه اتخاذ تصمیمات و راهکارهای نخ نما شده!

/ 0 نظر / 2 بازدید