اوخيلی زود پرواز کرد!

می شنوم صدای پا ، از تپش دریچه ها
می زندم صلا کسی:پنجره واکن و بيا!
.....چقدر سخت است ماندن و ديدن پرواز مظلومانه ياران!
او جوانی بود سختکوش، تلاشگر وکوشا ،يک لحظه آرام و قرار نداشت و انگار می دانست که بايد زود زود خداحافظی کند.
فرزندعزيزم قاسم احمدی هنرجوی تلاشگرم در کلاس روزنامه نگاری بودودانشجويی سختکوش.
ايکاش پروازش واشگ يارانش رانميديدم که اين از آن سختتر است!.....

/ 0 نظر / 3 بازدید