صدا و سيمای وزين اين شهر مشنگ!

تا ديروز وقتی از روزنامه نگاری به عنوان يک شغل و حرفه مقدس اجتمايی نام برده می شد ،
احساس می شد مخاطبين هم همين ديدگاه رانسبت به این قشر ارزشمند داشته و بعضا نيز به حال آنان غبطه می خوردند، اما از شبی که صداوسيما ي وزين اين شهر قشنگ!در تداوم فرهنگ سازی جعبه جادويی اش تصميم گرفت تا برای رسيدن به اهداف سياسی خود، شخصيت صنف تحصيلکرده،هنرمند،نويسنده و قلم بدست جامعه را وارونه جلوه دهد، قضاوت صحيح از مردم گرفته شد و امروزه يک مطبوعاتی تلاش ميکند تا با مخفی کردن هويت ارزشمندش، حداقل مورد تمسخر جامعه قرار نگيرد.
البته اگر چه اين برنامه جزيی از يک کل است و تا وقتی آن کل ،بيمار و دارای ذهن منحرف است صحبت کردن درباره آن بيفايده است، اما اینان بامطرح کردن نگاه معيوب خود ميخواهند چه چيزی را به جامعه منتقل کنند؟
آیا میدانید،اگر مردم واقعيت ها را آنگونه که صداوسيما وارونه جلوه ميدهد، باور کنند،برای بدست آوردن آن به کجا پناه خواهند برد؟

مردم همه چيز را ميفهمند و برای ارايه پاسخ مناسب وقت شناس................/ 0 نظر / 3 بازدید