نشريه هفتگی"نامه قزوين" موقتا توقيف شد

فار- انتشار نشريه هفتگی "نامه قزوين" موقتا از سوی دادگستری استان قزوین متوقيف شد.
سایت bbc فارسی دراین خصوص نوشته است:
قوه قضائيه ايران نشريه هفتگی "نامه قزوين"، را به اتهام تشويق جوانان به ابتذال موقتا توقيف و مدير مسئول آن را به شلاق و جريمه نقدی محکوم کرده است.
اين نشريه که به صاحب امتيازی علی شهروزی، عضو شورای شهر قزوين منتشر می شد، شهريور ماه گذشته و پس از انتشار هفت شماره به حکم دادگاه قزوين توقيف شد تا پرونده آن بعدا در دادگاه مورد بررسی قرار گيرد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، اتهام های اين نشريه را "تشويق قشر جوان به ابتذال از طريق درج مقالات و گزارشات مبتذل و خلاف عفت و اخلاق عمومی" عنوان کرده است.
طبق اين گزارش، اکثر اعضای هيات منصفه، علی شهروزی، مديرمسئول اين هفته نامه را "به لحاظ تشويق اذهان عمومی از طريق بی اعتبار جلوه دادن ابعاد مختلف اجتهاد و تقليد در جامعه اسلامی و شکستن روحيه انقلابی" بزهکار تشخيص دادند.
اکنون پس از حدود 3 ماه که از توقيف اين نشريه می گذرد، دادگاه حکم به 3 ماه توقيف آن داده است. در حکم دادگاه آمده است هفته نامه مذکور تا 22 بهمن 1381 (يازدهم فوريه 2003) حق انتشار نخواهد داشت.

/ 0 نظر / 2 بازدید