يک شکست در روزنامه نگاری

در ايران با حدود ۶۸ ميليون نفر جمعيت ، تنها ۲۰ ميليون نفر بالقوه ميتوانند روزنامه خوان باشند و اين رقم بسيار پايين تر از استاندارد اعلام شده ی يونسکو است، اماطيف روزنامه های پس از دوم خرداد و يا پيش از آن ، هرگز به طور ثابت تيراژ ۵۰۰ هزار نسخه در روز را نداشته اند و اين امر يک شکست در روزنامه نگاری ميباشد.
قاضی زاده ، مدرس علوم ارتباطات،پس از تحقيقی که سال گذشته در باره ی ۲۰ روزنامه ی درحال انتشار انجام داده بودند، از موارد زير به عنوان برخی از عوامل شکست روزنامه نگاری در ايران ياد کرده اند:
۱- صاحبان مطبوعات اصلاح طلب به آينده اطمينان ندارند و نمی توانند تاکی منتشر و يا چه زمانی توقيف ميشوند؟
۲- ساير مطبوعات نيز معتقدند که نيروی حرفه ای ندارند.
۳- حرفه ای های مطبوعاتی نيز از کسر درآمد شاکی هستند و اينکه نمی توانند به طور ثابت در نشريه ای کار کنند.

/ 0 نظر / 9 بازدید