از مراسم تدفين خبرها !

دات - بيائيد مراسم تدفين خبرها را خودتان شروع نكنيد.
دوباره هم و ده باره هم كه خبر درس بدهم همين را مي گويم: ليد خبر يعني جان خبر, خودتان جان خبر را نگيريد
چيزي از دست رفته ؟ پولي جابجا شده ؟ كسي مرده ؟ اعتراضي شده ؟ كسي بركنار شده؟ انتصابي صورت گرفته؟ كسي پيروز شده ؟ و....... اينها مضامين ليدها هستند و چه به آن Lede بگوئيم و چه Nose و چهLead, ليد همانست كه هست: جان خبر, كوتاه و گويا.
هميشه براي پيشينه دادن (Background) در خبر وقت داريد به خصوص اگر خيلي در اين باره عجله داريد از پاراگراف دوم يا همان nut graf به بعد همه چيز در اختيار شماست تا وارد جزئيات و پيشينه دهي شويد . ديده ايد كه هميشه درباره پاراگراف دوم هر خبر در كلاس زياد تكيه مي كنم و كاركرد پوششي اش را نسبت به ليد با مثال هاي عملي فراوان نشان مي دهم.
شما بايد خبرها را زنده كنيد. ليد بد, مقدمه دفن خبر از طرف خود شماست.
نگوئيد پس چرا خودم در كلاس ها انواع ليدها و حتي ليد مبتني بر Background را هم درس مي دهم . بايد كليت يك صفحه را در نظر گرفت و تركيبي منطقي از همه تكنيك هاي خبر نويسي را در هر صفحه مفروض در نظر گرفت (زاويه دبير سرويس), همينطور كه بايد كليت روزنامه را هم در نظر گرفت (زاويه سردبير).
اگر همين مطلب را خبر فرض كنيم nut graf آن مي شودآن پاراگراف نارنجي رنگ كه به كمك ليد امده و آنرا با توصيف بيشتر پوشش داده است.

شماره جديد فصلنامه تحقيقاتى "رسانه " منتشر شد  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خبرگزارى جمهورى اسلامى - شماره جديد فصلنامه مطالعاتى و تحقياتى وسايل ارتباط هنگانى "رسانه " ويژه بهار سال۸۳ منتشر شد.

دراين شماره که بيشتر به مطالعات انتقادى در عرصه ارتباطات پرداخته ، جايگاه و آثار اجتماعى، فرهنگى و سياسى رسانه ها نيز تحليل شده است .

همچنين نظريه هاى انتقادى رسانه ها از جمله "مارکسيسم " ،"اقتصاد سياسى"رسانه ها"، "مکتب فرانکفورت "، "مطالعات فرهنگى پسامدرنيته "، "مطالعات پسا -استعمارى" و "فمينيسم " دراين فصلنامه مطرح شده است . "چالش ها و چشم اندازهاى مطالعات انتقادى در ارتباطات " از دکتر "کاظم معتمدنژاد"،"فرهنگ ،ارتباطات واقتصاد سياسى" از"پيتر گلدينگ " و "گراهام مرداک " و "ايدئولوژى هژمونى و سلطه در رسانه ها" از "مسعود پدرام " از جمله مقالات اين فصلنامه است . 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید