کتابهای استاد شکرخواه که خواندنيست!

دات - فهرست كتابهايم تا امروز :
1.جان جيكس,شمال وجنوب, مترجمان يونس شكرخواه و احمد صدارتي (تهران:ني،‌1365) چاپ چهارم 1372
2.جيمز وينكلر,عصر اقيانوس آرام, ترجمة يونس شكرخواه،(تهران: كيهان,1365)
3.گلن جي باركلي,ناسيوناليسم قرن بيستم, ترجمة يونس شكرخواه،(تهران:سفير 1369)
4.يونس شكرخواه,واژه‌نامه پژوهشهاي ارتباطي و رسانه‌اي(تهران:مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها،‌1371)
5.لوري جي ويلسون و حميد مولانا,گذر از نوگرايي ترجمة يونس شكرخواه(تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها،‌1371)
6.حميد مولانا,جريان بين‌المللي اطلاعات ترجمة يونس شكرخواه،‌ (تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها،‌ 1371)
7.گلداستين جاشواس, آرنولدپي و جان فريمن, خيابان سه طرفه: كنش و واكنش استراتژيك در سياست جهاني, ترجمة يونس شكرخواه،(تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1372)
8.يونس شكرخواه,خبر (تهران: مركز گسترش آموزش رسانه‌ها،‌1373)چاپ هفتم 1381
9.خوان پنه لوپيكوپي,سپيد در اندلس ترجمة يونس شكرخواه،(تهران: برگ،‌ 1373)
10.هربرت شيلر, اطلاعات و اقتصاد بحران, ترجمة يونس شكرخواه،‌ (تهران: آفتاب، 1375)
11.مالوري بلاكمن,اسم رمز ترجمة يونس شكرخواه،‌(تهران:آتش، 1377)
12.سارا آنگليس،ارتباطات ترجمة يونس شكرخواه،‌ (تهران: آتش، 1378)
13.آيزاك آسيموف,مكاني ديگر ترجمةاسكندر جهانباني,ويراستار يونس شكرخواه,(تهران: آتش،‌ 1378)
14.يونس شكرخواه،‌تكنولوژيهاي ارتباطي و جامعه اطلاعاتي(تهران:انوشه،‌ 1379)
15.يونس شكرخواه,مباني خبرنويسي(تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي, 1380)
16.يونس شكرخواه,مجموعه مقالات خبرنويسي مدرن(تهران:توانير,روابط عمومي و امور بين‌الملل،1380)
17.يونس شكرخواه,خبرنويسي مدرن(تهران: خجسته،‌ 1381) ويراست دوم
18.سوزان دان,شيوه‌هاي مصاحبه در مطبوعات مترجمان يونس شكرخواه,علي ‌كسمايي, (تهران:روزنامه ايران،‌ 1381)
19.يونس شكرخواه,واژه‌نامه ارتباطات(تهران:سروش،‌ 1381)چاپ دوم 1382
□ نوشته شده در ساعت 11:20 PM توسط Younes Shokrkhah

/ 0 نظر / 54 بازدید