روش های موثر براي شنيدن

شما علاوه بر نوشتن، بايد بتوانيد مطالب خود را به خوبی به ديگران منتقل کنيد .
کتی ديويس ، از روش هايی برای شنيدن موثر نام ميبردکه از آن به عنوان مهارت های شنيداری ياد ميشود.
اين روش هارا مطالعه و مرور کنيم که قطعا بکار خواهد آمد.......باشه!
1-در شروع گفتگو با ديگران ، بياد داشته باشيد كه هر فردئ يك تصميم گيرنده و شايد يك مصرف كننده ايده هاي شما و تصميم آنها در مورد همكاري با شما و نحوه تاثير تلاش ها بر نتايج كار شماست.
2-از ابتدا خود را در شنيدن ،بيطرف نشان دهيد، اين حالت باعث مي شود تا شما واقعاً بر روي شنيده ها تمركز داشته باشيد.
3-نه تنها توجه به محتواي منطقي مطالب گوينده لازم است، بلكه به چگونگي بيان آن نيز بايد توجه داشت. اينكه در مورد موضوع مورد بحث چه احساسي دارند و احساس مردم در مورد يك شخص و يا موضوعي كه در تصميم گيري موثر است كدام است.
4-در پاسخ دادن چنان رفتار كنيد كه شما را فرد جدي قلمداد كنند. احترام به ديدگاه گوينده را در رفتار خود نشان دهيد.
اين موارد مجموعه مهارت هايي است كه گفتن آن ساده است،اما در عمل انجام آن خيلي دشوار بنطر مي رسد .با اين حال اثر مهارت ها در بهبود عمل و امر آموزش ،در خور توجه مي باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید