فار!

نياز روزنامه نگار به يك آرشيو شخصي !

تهيه آرشيو شخصي براي هر روزنامه نگار، با توجه به نوع فعاليت هايش بسيار ضروري است ، چرا كه امكان دسترسي به آرشيوهاي عمومي و كتابخانه ها در شرايط حساس براي روزنامه نگار ميسر نيست.
روزنامه نگار بايستي هر لحظه كه اراده مي كند، اطلاعات مورد نياز را در دسترس داشته باشد . در كتاب “راهي براي خبرنگاران آژانس هاي خبري” آمده است :
وابستگي روزنامه نگار به واحد اطلاعات يا واحد مدارك، يك وابستگي مطلوب نيست. او نياز به يك آرشيو شخصي كوچك، حاوي بريده هايي از جرايد و يا منابع ديگر دارد.

   + hasan shakibzade ; ۸:٢۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()