فار!

مطالب انتقادي چه مطالبی است ؟


دكتر محسنيان راد پس از 2 تحقيق در خصوص وضعيت انتقاد در مطبوعات ايران كه در سالهاي 73 و 78 انجام داد ،در گفت و گويي كه تابستان 80 در مجله رسانه منتشر شد ،پيرامون نقد گفته است :
نقد پيامي است معطوف به ارائه جنبه هاي منفي و معايب ، پديده ها ، رويدادها ، موضوعات، انديشه ها ، دستاد وردها ، اعمال و به طور خلاصه تمامي مسايل اجتماعي و انساني .
در واقع مطلب انتقادي مطلبي است كه خصيصه اصلي آن در جهت گيري منتقي واضح ،نسبت به يك عمل و انديشه و رويداد باشد.

ويژگي هاي انتقاد مخرب و غير مخرب
خلاصه ديدگاه ” وايزينگر“ در مورد ويژگي هاي انتقاد مخرب و غير مخرب به شرح زير است :
الف – انتقاد مخرب :
-از ديد منتقد ، حالت ابزار دارد ، مثل يك پتك و يك تير
-از احساس منتقد نشات مي گيرد، نه از ادراك او
-معمولاً با تحقير كردن همراه است
-حالت يك بعدي دارد ، بايدها و نبايد ها به گونه اي مطرح مي شود كه گويي فقط نظرات منتقد صحيح است
-ايده هاي نشانگاه ها بي ارزش و كوشش هاي او را خوار مي شمارد
-نشانگاه انتقاد معمولاً به وضوح مشخص نيست
-بيشتر حالت خرده گيري ، عيب جويي و شماتت دارد
-روزنه هر نوع جبران و پرهيز از خطا را مي بندد
ب – انتقاد غير مخرب :
-موضوع ، رفتار يا پديده مورد انتقاد به وضوح مشخص نيست
-نقد به شيوه ادراكي ، سنجيده و آگاهانه است
-رنگ گيري انتقاد از احساسات منفي منتقد است
-هدف منتقد ، تحت تاثير قراردادن نشانگاه انتقادي در راستاي محرك شدن براي اصلاح و پشرفت اوست
-آنچه مطرح مي شود به صورت يك حجت و تحميل عقايد نيست
-منتقد ، ضمن نقد نشانگاه ، با مشكلات او نيز همدلي دارد

   + hasan shakibzade ; ۱:۱٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۱
comment نظرات ()