فار!

قزوينی وکمان بی تير!

عبيد زاکانی قزوينی در لطايف رساله دلگشا گويذ:
قزوينی با کمان بی تير به جنگ می رفت که تير از جانب دشمن آيد و بردارد.
گفتند:شايد نيايد.
گفت:آنوقت جنگ نباشد!

   + hasan shakibzade ; ٥:٥٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢ آبان ،۱۳۸۱
comment نظرات ()